[1]
Beachly, W. 2012. Eiseley’s Stygian Oracle. Humanimalia. 4, 1 (Sep. 2012), 45–58. DOI:https://doi.org/10.52537/humanimalia.10031.